Informacija apie vietinA�s rinkliavos uA? komunaliniA? atliekA? surinkimA� iA? atliekA? turA�tojA?

VietinA�s rinkliavos nuostatai

nuostatai

 

Darbo uA?mokestis

Informacija apie darbo uA?mokestA?

Vidutinis-mA�nesinis-darbuotojA?-atlyginimas

Ataskaitos. Planai.

MetinA� veiklos ataskaita.

 

UAB „Tvarkyba“ 2016-2018 m. veiklos planas

Auditoriaus iA?vada

 

Vandens kokybA�

 

 

Vandens kokybA�

 

UAB a�zTvarkyba“ tiekiamo vandens kokybA� nuolat kontroliuoja akredituota laboratorija. Vandens kokybA�s rodikliai geriamajame vandenyje tiriami pagal Lietuvos higienos normA� HN 24:2003 a�zGeriamojo vandens saugos ir kokybA�s reikalavimaia�?.

Nors mA�sA? poA?eminis vanduo yra apsaugotas nuo iA?orinA�s tarA?os, taA?iau intensyvi A?mogaus veikla (pramonA�, A?emA�s A�kis, transportas, buitinA�s atliekos) pastoviai terA?ia aplinkA� ir gali susidaryti sA�lygos kenksmingoms medA?iagoms pakliA�ti A? vandenA?. TodA�l bA�tina nuosekli ir nuolatinA� geriamojo vandens kontrolA�.

Beveik visi elementai, esantys vandenyje yra reikalingi A?mogaus organizmui. Su geriamuoju vandeniu mes gauname nuo 1-10% reikalingA? per parA� mikroelementA? kiekio, taA?iau jA? perteklius vandenyje sA�lygoja A?vairius funkcinius sutrikimus ir ligas. TodA�l A?iA? medA?iagA? koncentracijos ( vertA�s ) grieA?tai ribojamos.

Tiekiamas vanduo yra saugus ir kokybiA?kas, jeigu nustatomA? rodikliA? kiekiai nevirA?ija ribiniA? ir specifikuotA? verA?iA? ir atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2003 a�zGeriamojo vandens saugos ir kokybA�s reikalavimaia�? bei ES Tarybos direktyvos 98/83/EB a�zDA�l A?monA�ms vartoti skirto vandens kokybA�sa�? reikalavimus.

 

TyrimA? protokolai

 

Tyrimu protokolai 2016 – 2017

 

Vandens pirkimo pardavimo sutarA?iA? sudarymas

Sudarant naujA� sutartA? privataus namo savininkas pateikia: A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�

1. DokumentA� su asmens kodu;A�

2. ESO kliento kodA�;

3. PatalpA? ir A?emA�s nuosavybA�s dokumentA�;

4. ProjektinA� dokumentacijA� (prisijungimo sA�lygas, projektA�, nustatyta tvarka suderinus jo pakeitimus);

5. DengtA? darbA? aktus;

6. Hidraulinio bandymo aktus;

7. Vandens bakteriologinio tyrimo paA?ymA�;

8. KontrolinA� geodezinA� nuotraukA� (po 2 egz.);

9. VamzdA?iA? ir sandA�rA? kokybA�s patikrinimo ataskaitA�A� televizinA�s aparatA�ros pagalba;

10. TinklA? ribA? aptarnavimo aktA�;

11. Jeigu nuosavybA� priklauso ne vienam asmeniui, bendrasavininko (-A?) sutikimA� (-us), pasiraA?yti sutartA? vieno (nurodyto) bendrasavininko vardu.

A�

PerraA?ant sutartA? privataus namo savininkas pateikia:

1. PatalpA? nuosavybA�s dokumentA�

2. DokumentA� su asmens kodu

3. Jeigu nuosavybA� priklauso ne vienam asmeniui, bendrasavininko (-A?) sutikimA� (-us), pasiraA?yti sutartA? vieno (nurodyto) bendrasavininko vardu.

A�

Sudarant sutartA? daugiabuA?io gyv. namo buto savininkas pateikia:

1.A�DokumentA� su asmens kodu; A� A� A� A� A� A�

2.A�Buto nuosavybA�s dokumentA�; A� A� A� A� A� A�

3. Buto priA�mimo – perdavimo aktA�, kuriame fiksuoti vandens rodmenys su perdavusio ir priA�musio asmens paraA?ais (nepateikus priA�mimo – perdavimo akto, mokestis naujam savininkui pradedamas skaiA?iuoti pagal bendrovA�s „Tvarkyba“ sistemoje esamus skaitikliA? rodmenis).

Telefonas pasiteirauti (8 380) 51478A�A�A�A�A�A�A�A�

NaujA? objektA? vandentiekio ir nuotekA? tinklA? priA�mimas

NorinA?iam A?sivesti vandentiekA? ir nuotekA? tinklus

Norintiems A?sivesti vandentiekio ir (ar) nuotekA? tinklus privaloma gauti prisijungimo sA�lygas statiniA? prijungimui prie JaA?iA�nA?, Baltosios VokA�s, TurgeliA?, ZaviA?oniA?, A?iuA?akampiA? ir DieveniA?kiA? miesto/kaimo centralizuotA? tinklA? arba tiesti vietinius, jeigu pasirinkti galima pagal teritorijA? planavimo dokumentus.

DA�l prisijungimo sA�lygA? gavimo uA?sakovui reikia kreiptis A? UAB a�zTvarkyba“, adresu: Vilniaus g. 3A, A�alA?ininkai, tel. (8 380) 51478, pateikiant A?iuos dokumentus:

 • praA?ymA�;
 • A?emA�s sklypo nuosavybA�s teisA� ar kitA� valdymo teisA� patvirtinanA?iA? dokumentA? kopijas;
 • sklypo ribA? plano kopijA�;
 • paA?ymA�jimo apie nekilnojamo turto registre A?registruotA? statiniA? (butA?, patalpA?) ir teisiA? A? juos kopijA�;
 • projektiniA? pasiA�lymA? (jeigu jie buvo rengiami) kopijas;
 • A?galiojimo projektuotojui atlikti uA?sakovo veiksmus, apibrA�A?tus teisA�s aktuose, reglamentuojanA?iuose techniniA? projektA? rengimA�, kopijA�.

Norintieji A?sirengti atskirA� vandens skaitiklA? A?eldiniA? laistymui, prisijungimo sA�lygA? gavimui pateikia A?iuos dokumentus:

 • praA?ymA�;
 • A?emA�s sklypo nuosavybA�s teisA� ar kitA� valdymo teisA� patvirtinanA?iA? dokumentA? kopijas;
 • A?emA�s sklypo ribA? plano kopijA�.

 

Gavus iA? UAB a�zTvarkyba“ prisijungimo sA�lygas, reiktA? kreiptis A? atestuotA� projektavimo organizacijA� dA�l projekto paruoA?imo pagal prisijungimo sA�lygA? reikalavimus.

DA�l vandentiekio ir nuotekA? klojimo darbA? bei statybos darbA? pagal turimA� projektinA� dokumentacijA� kreiptis A? atestuotA� statybinA� organizacijA�.

NaujA? objektA? vandentiekio ir nuotekA? tinklA? statyba ir priA�mimas

Tel.: (8 380) 51 478

 1. Statant vandentiekio ir nuotekA? tinklus bei A?renginius, privaloma kviesti UAB a�zTvarkyba“ atstovA� A? objektA� A?iA? darbA? etapA? priA�mimui:
 • Prijungimui prie veikianA?iA? lauko vandentiekio ir nuotekA? tinklA?;
 • Vamzdyno hidraulinio bandymo priA�mimui;
 • Vandentiekio vamzdyno praplovimo priA�mimui;
 • GaisriniA? hidrantA? priA�mimui;
 • Vandens apskaitos mazgo priA�mimui.
 1. Vandentiekio ir nuotekA? tinklA?, A?renginiA? bei apskaitos mazgA? priA�mimo naudoti tikslas yra patikrinti jA? atitikimA� projektams, normatyviniA? statybos techniniA? dokumentA? ir aplinkos apsaugos reikalavimams,A� galimybes saugiai naudoti vandentiekio ir nuotekA? tinklus bei A?renginius, uA?tikrinti tiekiamo vandens nekenksmingumA� A?moniA? sveikatai.
 2. NepriimtA? naudoti vandentiekio ir nuotekA? tinklA? naudojimas draudA?iamas ir uA?traukia A?statymais numatytA� atsakomybA�.
 3. Vandentiekio ir nuotekA? tinklA? statybos techninA� dokumentacijA� priA�mimui pateikia statytojas kartu su rangovu.
 4. Vandentiekio ir nuotekA? tinklai priimami naudoti tik atlikus visus projekte numatytus darbus, pagal iA?duotas technines sA�lygas, atlikus paklotA? vamzdynA? bandymus, turint geodezines nuotraukas, aktA� apie gaisrinio hidranto pridavimA�.
 5. VisA? statomA? ir rekonstruojamA? vandentiekio ir nuotekA? tinklA?, numatytA? prijungti prie miesto / kaimo vandentiekio ir nuotekA? tinklA? priA�mime dalyvauja UAB a�zTvarkyba“ atstovai, kurie A? objektA� iA?kvieA?iami bei informacija teikiama tel. (8 380) 51478 adresu, A�alA?ininkai, Vilniaus g3A.Priimant naudoti pastatytus ar rekonstruotus vandentiekio ir nuotekA? tinklus, A?renginius bei apskaitos mazgus statytojo pateikiamA? dokumentu sA�raA?as:
 6. prijungimo sA�lygos;
 7. vandentiekio ir nuotekA? tinklA? prijungimo prie miesto tinklA? projektas;
 • statybos leidimas (statybos techninis priA?iA�rA�tojas);
 • vandentiekio ir nuotekA? tinklA? geodezinA�s nuotraukos;
 • dengtA? darbA? aktai;
 • naudotA? medA?iagA?, konstrukcijA? ir A?renginiA? techniniai pasai arba sertifikatai;
 • vamzdyno hidraulinio iA?bandymo aktai;
 • vamzdyno praplovimo aktai;
 • vandens kokybA�s laboratorinA�s analizA�s iA?vados;
 • vandens apskaitos prietaiso pasas;
 • aktas apie gaisrinio hidranto pridavimA�.

 

DA�l vandentiekio avarija

 

 

 

 

Gerbiamas kliente,

praneA?ame, kadA�JaA?iA�nA? vandenvietA�je, dA�l sumaA?A�jusio grA�A?inio debito, galimasA�A?emas vandens spaudimas. Read more

INFORMACIJA APIE ATLIEKA? PRIA�MIMO AIKA�TELA�S

informacija

ApmokA�jimas uA? paslaugas

GYVENTOJA? DA�MESIUI!

A�A�A�A�A�A�A�A� 2016 m. sausio 1 d. Lietuvai prisijungus prie elektroniniA? mokA�jimA? eurais erdvA�s SEPA (Europos Parlamento ir Tarybos 2012-03-14 reglamentas Nr.260/2012), nuo 2017 m. balandA?io 1 d. keiA?iasi A?mokA? uA? komunalines paslaugas surinkimo tvarka komerciniuose bankuose bei kredito unijose.

Informuojame, kad UAB a�zTVARKYBAa�? pateiktas sA�skaitas galite apmokA�tiA� A? AB a�zInformacinio verslo paslaugA? A?monA�a�? sA�skaitA�, kurioje renkamos A?mokos UAB a�zTVARKYBAa�? naudai. A?emiau iA?vardintuose komerciniuose bankuose, skiltyje a�zA�mokos ir mokesA?iaia�? pasirinkite A?mokos kodA� IVPI1 (AB a�zInformacinio verslo paslaugA? A?monA�a�?). Read more