Gyventojams palankus sprendimas dėl vandens tiekimo kainų

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai vienašališkai nustačius didesnes kainas už geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą UAB „Tvarkyba“ vartotojams, Šalčininkų rajono savivaldybė nusprendė padengti esamų ir nustatytų kainų skirtumus fiziniams vartotojams, todėl jie mokės už centralizuotai tiekiamą vandenį ir centralizuotai tvarkomas nuotekas kaip ir iki šiol.

Savivaldybės subsidija taikoma fiziniams vartotojams, neturintiems įsiskolinimų už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiau kaip už tris mėnesius.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimu nuo kovo 1 dienos gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, kaina būtų pabrangusi apie 38 proc. ir sudarytų 2,26 (be PVM) Eur už kub. m, o individualiuose namuose už vandenį ir nuotekų tvarkymą gyventojai mokėtų 2,09 (be PVM) Eur už kub. m. Tačiau Savivaldybės sprendimu fiziniams vartotojams kaina nedidėja, brangiau mokės juridiniai asmenys.

Paslaugų kainą (esant centralizuotam vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui) bute sudaro mokestis už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, t. y. 0,774+0,932 = 1,71 Eur už kub. m (su PVM), o paslaugų kainą individualiame name (esant centralizuotam vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui) – 1,55 Eur už kub. m (su PVM) – taip pat sudaro mokestis už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, t. y. 0,702 + 0,847 Eur už kub. m. Fiziniams vartotojams, kuriems tiekiama tik centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga (be centralizuotos nuotekų tinklų paslaugos), geriamojo vandens kaina taip pat nedidės.

Remiantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos perskaičiuojamos kiekvienais metais.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. O3E-13 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Tvarkyba“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“

Vandens kokybė

 

 

Vandens kokybė

 

UAB „Tvarkyba“ tiekiamo vandens kokybę nuolat kontroliuoja akredituota laboratorija. Vandens kokybės rodikliai geriamajame vandenyje tiriami pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

Nors mūsų požeminis vanduo yra apsaugotas nuo išorinės taršos, tačiau intensyvi žmogaus veikla (pramonė, žemės ūkis, transportas, buitinės atliekos) pastoviai teršia aplinką ir gali susidaryti sąlygos kenksmingoms medžiagoms pakliūti į vandenį. Todėl būtina nuosekli ir nuolatinė geriamojo vandens kontrolė.

Beveik visi elementai, esantys vandenyje yra reikalingi žmogaus organizmui. Su geriamuoju vandeniu mes gauname nuo 1-10% reikalingų per parą mikroelementų kiekio, tačiau jų perteklius vandenyje sąlygoja įvairius funkcinius sutrikimus ir ligas. Todėl šių medžiagų koncentracijos ( vertės ) griežtai ribojamos.

Tiekiamas vanduo yra saugus ir kokybiškas, jeigu nustatomų rodiklių kiekiai neviršija ribinių ir specifikuotų verčių ir atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ bei ES Tarybos direktyvos 98/83/EB „Dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės“ reikalavimus.

 

Tyrimų protokolai

 

Tyrimu protokolai 2016 – 2017

 

Vandens pirkimo pardavimo sutarčių sudarymas

Sudarant naują sutartį privataus namo savininkas pateikia:            

1. Dokumentą su asmens kodu; 

2. ESO kliento kodą;

3. Patalpų ir žemės nuosavybės dokumentą;

4. Projektinę dokumentaciją (prisijungimo sąlygas, projektą, nustatyta tvarka suderinus jo pakeitimus);

5. Dengtų darbų aktus;

6. Hidraulinio bandymo aktus;

7. Vandens bakteriologinio tyrimo pažymą;

8. Kontrolinę geodezinę nuotrauką (po 2 egz.);

9. Vamzdžių ir sandūrų kokybės patikrinimo ataskaitą  televizinės aparatūros pagalba;

10. Tinklų ribų aptarnavimo aktą;

11. Jeigu nuosavybė priklauso ne vienam asmeniui, bendrasavininko (-ų) sutikimą (-us), pasirašyti sutartį vieno (nurodyto) bendrasavininko vardu.

 

Perrašant sutartį privataus namo savininkas pateikia:

1. Patalpų nuosavybės dokumentą

2. Dokumentą su asmens kodu

3. Jeigu nuosavybė priklauso ne vienam asmeniui, bendrasavininko (-ų) sutikimą (-us), pasirašyti sutartį vieno (nurodyto) bendrasavininko vardu.

 

Sudarant sutartį daugiabučio gyv. namo buto savininkas pateikia:

1. Dokumentą su asmens kodu;            

2. Buto nuosavybės dokumentą;            

3. Buto priėmimo – perdavimo aktą, kuriame fiksuoti vandens rodmenys su perdavusio ir priėmusio asmens parašais (nepateikus priėmimo – perdavimo akto, mokestis naujam savininkui pradedamas skaičiuoti pagal bendrovės „Tvarkyba“ sistemoje esamus skaitiklių rodmenis).

Telefonas pasiteirauti (8 380) 51478        

Naujų objektų vandentiekio ir nuotekų tinklų priėmimas

Norinčiam įsivesti vandentiekį ir nuotekų tinklus

Norintiems įsivesti vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklus privaloma gauti prisijungimo sąlygas statinių prijungimui prie Jašiūnų, Baltosios Vokės, Turgelių, Zavišonių, Čiužakampių ir Dieveniškių miesto/kaimo centralizuotų tinklų arba tiesti vietinius, jeigu pasirinkti galima pagal teritorijų planavimo dokumentus.

Dėl prisijungimo sąlygų gavimo užsakovui reikia kreiptis į UAB „Tvarkyba“, adresu: Vilniaus g. 3A, Šalčininkai, tel. (8 380) 51478, pateikiant šiuos dokumentus:

 • prašymą;
 • žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • sklypo ribų plano kopiją;
 • pažymėjimo apie nekilnojamo turto registre įregistruotų statinių (butų, patalpų) ir teisių į juos kopiją;
 • projektinių pasiūlymų (jeigu jie buvo rengiami) kopijas;
 • įgaliojimo projektuotojui atlikti užsakovo veiksmus, apibrėžtus teisės aktuose, reglamentuojančiuose techninių projektų rengimą, kopiją.

Norintieji įsirengti atskirą vandens skaitiklį želdinių laistymui, prisijungimo sąlygų gavimui pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą;
 • žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • žemės sklypo ribų plano kopiją.

 

Gavus iš UAB „Tvarkyba“ prisijungimo sąlygas, reiktų kreiptis į atestuotą projektavimo organizaciją dėl projekto paruošimo pagal prisijungimo sąlygų reikalavimus.

Dėl vandentiekio ir nuotekų klojimo darbų bei statybos darbų pagal turimą projektinę dokumentaciją kreiptis į atestuotą statybinę organizaciją.

Naujų objektų vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba ir priėmimas

Tel.: (8 380) 51 478

 1. Statant vandentiekio ir nuotekų tinklus bei įrenginius, privaloma kviesti UAB „Tvarkyba“ atstovą į objektą šių darbų etapų priėmimui:
 • Prijungimui prie veikiančių lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų;
 • Vamzdyno hidraulinio bandymo priėmimui;
 • Vandentiekio vamzdyno praplovimo priėmimui;
 • Gaisrinių hidrantų priėmimui;
 • Vandens apskaitos mazgo priėmimui.
 1. Vandentiekio ir nuotekų tinklų, įrenginių bei apskaitos mazgų priėmimo naudoti tikslas yra patikrinti jų atitikimą projektams, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir aplinkos apsaugos reikalavimams,  galimybes saugiai naudoti vandentiekio ir nuotekų tinklus bei įrenginius, užtikrinti tiekiamo vandens nekenksmingumą žmonių sveikatai.
 2. Nepriimtų naudoti vandentiekio ir nuotekų tinklų naudojimas draudžiamas ir užtraukia įstatymais numatytą atsakomybę.
 3. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos techninę dokumentaciją priėmimui pateikia statytojas kartu su rangovu.
 4. Vandentiekio ir nuotekų tinklai priimami naudoti tik atlikus visus projekte numatytus darbus, pagal išduotas technines sąlygas, atlikus paklotų vamzdynų bandymus, turint geodezines nuotraukas, aktą apie gaisrinio hidranto pridavimą.
 5. Visų statomų ir rekonstruojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų, numatytų prijungti prie miesto / kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų priėmime dalyvauja UAB „Tvarkyba“ atstovai, kurie į objektą iškviečiami bei informacija teikiama tel. (8 380) 51478 adresu, Šalčininkai, Vilniaus g3A.Priimant naudoti pastatytus ar rekonstruotus vandentiekio ir nuotekų tinklus, įrenginius bei apskaitos mazgus statytojo pateikiamų dokumentu sąrašas:
 6. prijungimo sąlygos;
 7. vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimo prie miesto tinklų projektas;
 • statybos leidimas (statybos techninis prižiūrėtojas);
 • vandentiekio ir nuotekų tinklų geodezinės nuotraukos;
 • dengtų darbų aktai;
 • naudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių techniniai pasai arba sertifikatai;
 • vamzdyno hidraulinio išbandymo aktai;
 • vamzdyno praplovimo aktai;
 • vandens kokybės laboratorinės analizės išvados;
 • vandens apskaitos prietaiso pasas;
 • aktas apie gaisrinio hidranto pridavimą.

 

Dėl vandentiekio avarija

 

 

 

 

Gerbiamas kliente,

pranešame, kad Jašiūnų vandenvietėje, dėl sumažėjusio gręžinio debito, galimas žemas vandens spaudimas. Read more

INFORMACIJA APIE ATLIEKŲ PRIĖMIMO AIKŠTELĖS

informacija

Apmokėjimas už paslaugas

GYVENTOJŲ DĖMESIUI!

         2016 m. sausio 1 d. Lietuvai prisijungus prie elektroninių mokėjimų eurais erdvės SEPA (Europos Parlamento ir Tarybos 2012-03-14 reglamentas Nr.260/2012), nuo 2017 m. balandžio 1 d. keičiasi įmokų už komunalines paslaugas surinkimo tvarka komerciniuose bankuose bei kredito unijose.

Informuojame, kad UAB „TVARKYBA” pateiktas sąskaitas galite apmokėti  į AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ sąskaitą, kurioje renkamos įmokos UAB „TVARKYBA“ naudai. Žemiau išvardintuose komerciniuose bankuose, skiltyje „Įmokos ir mokesčiai“ pasirinkite įmokos kodą IVPI1 (AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“). Read more