APIE MUS

SP UAB „Tvarkyba“ įregistruota  1995 m. liepos 13 d. Valstybės įmonėje Registrų centre. 2003 m. liepos 4 d. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.335 perregistruoti SP UAB „Tvarkyba“ į UAB „Tvarkyba“.  2004 m. spalio 28 d. buvo išduotas naujas registravimo pažymėjimas ir pakeistas įmonės kodas.

UAB ,,Tvarkyba“ yra juridinio asmens teises turinti įmonė, kurios beveik visas turtas nuosavybės teise priklauso Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai. Bendrovės teisinė forma – Uždaroji akcinė bendrovė. Įmonės kodas: 174907725,  PVM mokėtojo kodas:  LT749077219, buveinės adresas – Vilniaus g.3A, Šalčininkai.

2016 m. kovo 14 d. Juridiniu asmenu registre įregistruotas 486 383 Eur. vertės įstatinis kapitalas. Visos akcijos – paprastos vardinės, bendras jų skaičius – 16795 vnt., vienos akcijos nominali vertė — 28,96 Eur. Bendrovės akcininkas — Šalčininkų rajono savivaldybės taryba.

UAB „Tvarkyba“ valdyba: valdybos pirmininkė—  Vaclava Jelagina, valdybos nariai: Violeta Zdanovičienė, Sofija Griaznova, Gžegoš Jurgo ir Pavel Goj.

Bendrovės direktorė— Danuta Suckel.

Bendrovės veiklos tikslai yra įstatuose numatytos veiklos organizavimas ir vykdymas siekiant pajamų ir pelno gavimo, akcininko turtinių interesų tenkinimo, naujų darbo vietų kūrimas.

Bendrovė  vykdo  Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiamą komercinę – ūkinę veiklą. Pagrindinės veiklos:

  1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos gyventojams ir organizacijoms;
  2. Atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugos gyventojams, įmonėms ir įstaigoms;
  3. Šalčininkų miesto ir Šalčininkų, Akmenynės, Baltosios Vokės, Gerviškių, Jašiūnų, Poškonių ir Turgelių seniūnijų aptarnavimas

Bendrovė 2016 m. eksploatavo 22 vandenvietės, kurių gręžiniuose dirba 22 siurbliai, kurie vandenį vidutiniškai pakelia į 90 m aukštį; veikia 10 nuotekų perpumpavimo siurblinių, 6 biologiniai valymo nuotekų įrenginiai.

Įmonės aptarnaujamose teritorijose vanduo tiekiamas 49,1 km ilgio vandentiekiu, kuriuo per 2016 metus bendrovės eksploatuojamose vandenvietėse išgauta 135,7 tūkst. m³ geriamojo vandens, parduota 110,1 tūkst.m³ geriamojo vandens. Buitinės nuotekos įmonėje surenkamos ir nuvedamos į valyklas 64,5 km ilgio kanalizacijos tinklais.

STRUKTŪRA

licencija